نام کشتی کروز: MSC Grandiosa تاریخ حرکت: ۳فروردین مقاصد: ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، مالت قیمت از ۱۳۵۰ یورو + هزینه پرواز مدت: ۸روز

نام کشتی کروز: MSC Lirica تاریخ حرکت: ۹فروردین مقاصد: امارات، عمان قیمت از ۷۷۰ یورو + هزینه پرواز مدت: ۸روز

نام کشتی کروز: MSC Grandiosa تاریخ حرکت: ۲فروردین مقاصد: ایتالیا، سوئیس، اسپانیا، فرانسه، مالت قیمت از ۱۷۹۰ یورو + هزینه پرواز مدت: ۱۴روز