تاریخ حرکت: بزودی 🛫 درجه هتل: ۴ستاره تاپ 🛎 شروع قیمت: بزودی € ایرلاین: ترکیش ✈️